مقاله تاييد روايي سازه نسخه فارسي مجموعه آزمون ارزيابي شناختي کاردرماني لونشتين (لوتکا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاييد روايي سازه نسخه فارسي مجموعه آزمون ارزيابي شناختي کاردرماني لونشتين (لوتکا)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد شناختي
مقاله اسکيزوفرنيا
مقاله افراد طبيعي
مقاله لوتکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي نوري اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس المعالي زويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اسکيزوفرنيا عموما توام با نقص شناختي است. به دليل تاثير نقايص شناختي برتمامي ابعاد زندگي، ارزيابي شناخت با تقويت طرحهاي درماني، به کسب استقلال در زندگي روزمره نيز کمک مي نمايد. هدف از اين پژوهش مقايسه کارکرد شناختي بيماران مبتلا به اختلال اسکيزوفرنيا و افراد عادي جامعه براي تاييد روايي سازه مجموعه ارزيابي شناختي کاردرماني لونستين (لوتکا) جهت استفاده در ارزيابي هاي باليني بيماران اسکيزوفرنيا است.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع اعتبار سنجي و روا سازي ابزاري است که به صورت مقايسه اي و بر روي ۷۳۷ نفر (۲۳۷ بيمار و ۵۰۰ افراد عادي) ۲۰ تا ۶۰ ساله انجام شد. نمونه گيري تصادفي و متناسب با ملاکهاي آزمون بود. ابزار مورد نظر آزمون ارزيابي شناختي کاردرماني لونشتين بود که شش حوزه از شناخت را مورد ارزيابي قرار مي دهد. داده ها از طريق پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و آزمون لوتکا جمع آوري و به کمک آزمون هاي آماري ليون، تي مستقل و ضريب همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين وضعيت شناختي بيماران اسکيزوفرنيک و افراد عادي جامعه در تمامي هفت خرده آزمون تفاوت معنادار وجود داشت (p<0.001) مقايسه کارکرد شناختي بيماران سرپايي و بستري نيز در زمينه درک زمان و مکان، ادراک بينايي، سازماندهي بينايي حرکتي، عمليات ذهني، توجه و تمرکز تفاوت معناداري را نشان داد (p<0.001) همچنين برطبق يافته ها عمليات ذهني (p=0.033) و توجه و تمرکز (p=0.007) در خانم ها بيشتر از آقايان بود. با افزايش سن نمرات اکتسابي تمامي خرده آرمونهاي مورد بررسي کاهش داشت. ميانگين نمرات افراد شاغل در هفت خرده آزمون به صورت معناداري بالاتر از افراد بيکار بود. (p<0.001) ميانگين نمرات اکتسابي افراد متاهل در خرده آزمون درک زمان و مکان «جهت يابي» بالاتر بود (p=0.033) و همچنين ميان سطح تحصيلات و مطلوبيت هريک از هفت خرده آزمون رابطه معناداري وجود داشت (p<0.001).
نتيجه گيري: همان گونه که پيش تر اختلال و نقايص شناختي در افراد اسکيزوفرنيک با روش ها و آزمون هاي ديگر ثابت شده است، نتايج تحقيق حاضر که با استفاده از آزمون لوتکا مي باشد، بر اين اختلال صحه مي گذارد. لذا نسخه فارسي آزمون لوتکا ابزار معتبر و مناسبي براي ارزيابي اختلال در کارکرد شناختي بزرگسالان مبتلا به اسکيزوفرنيا بوده و قادر است حيطه هاي اختلال شناختي در آنها را تعيين کند.