مقاله تايپينگ مولکولي لپتوسپيراهاي بومي ناحيه مرکزي منطقه جلگه اي استان گيلان به روش تجزيه REA) Restriction Endonuclease Analysis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تايپينگ مولکولي لپتوسپيراهاي بومي ناحيه مرکزي منطقه جلگه اي استان گيلان به روش تجزيه REA) Restriction Endonuclease Analysis)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيلان
مقاله لپتوسپيرا
مقاله تايپينگ مولکولي
مقاله سروگروپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آسمار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لپتوسپيروز بيماري مشترک انسان – حيوان شايع در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري بوده و در استان گيلان آندميک است. باکتريهاي ترشح شده از حيوانات حامل، در آب و خاک مرطوب و در pH و دماي مناسب مي توانند به مدت طولاني در کنار لپتوسپيراهاي غيربيماريزاي زنده دوام بياورند. معمولا در هر منطقه آندميک، تعداد اندکي از سرووارها شايع هستند و شناسايي آنها به شناسايي مخزن و يا مخازن اصلي کمک مي کند. اين مطالعه به منظور جداسازي لپتوسپيراها از آب شاليزارها، کانال ها و رودخانه هاي منطقه و به منظور شناسايي سرووارهاي شايع انجام شده است. نمونه برداري از آبهاي سطحي شهرستان هاي منطقه در فاصله زماني خرداد تا پايان شهريور سال ۱۳۸۵ صورت گرفت. هر نمونه بطور جداگانه در محيط مايع EMJH کشت داده شدند. کشت هاي مثبت و پرجمعيت با روش استاندارد استخراج گرديد و براي آنها REA با استفاده از آنزيم EcoRI انجام شد. و پس از انجام الکتروفورز و رنگ آميزي، تصوير باند ها آناليز گرديد. در مجموع تعداد ۳۰۱ نمونه مورد بررسي قرار گرفت. تطبيق الگوي باندهاي حاصل با الگوهاي مربوط به سرووارهاي استاندارد، هويت گونه اي و زير گونه اي ۲۷ ايزوله ها مشخص گرديد که به ترتيب شامل گونه هاي ساپروفيت بي فلکسا و شامل سروگروپهاي: آندامانا و پاتوک، بودند. گونه هاي بيماريزا شامل اينتروگانس،کيرشنري، بورگ پترسني بودند که سروگروپهاي: ايکتروهموراژي، پومونا، بالوم، هارجو، کانيکولا و گريپوتيفوزا را شامل مي شدند. در اين مطالعه حضورگونه هاي بيماريزا در شاليزارها بيشتر بود که مي توان آن را به توقف آب و به رفت و آمد حيوانات به ويژه جوندگان نسبت داد و حضورگونه هاي غيربيماريزا در رودخانه و کانال بيشتر بوده است.