سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسین بنابازی – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش بیوتکنولوژی
آرش جوانمرد – تبریز، پژوهشکده بیوتکنولوژی شمالغرب و غرب کشور
نادر اسدزاده – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش بیوتکنولوژی
حمیدرضا سیدآبادی – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش بیوتکنولوژی

چکیده:

با ظهور و پیشرفت تکنیک انتقال جنین و پیدایش تکنیک هایی نظیر PCR در اوایل دهه ۸۰ میلادی، آرزوی تعیین جنسیت پیش از انتقال جنین امری دست یافتنی گردیده و تعیین جنسیت به تدریج بخشی ثابت از صنعت انتقال جنین خواهد شد. در این پژوهش به منظور بررسی امکان تعیین جنسیت و میزان صحت آن با استفاده از چندشکلی PCR-RFLP در ژن ZFX/ZFY، تعداد ۲۰ نمونه خون کامل از اسبان عرب منطقه خوزستان (۱۰ نمونه از هر جنس) گرفته شد. استخراج DNA به کمک روش تغییر یافته استخراج نمکی صورت پذیرفت با استفاده از آغازگرهایی که برای گاو طراحی شده بودند، واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) جهت تکثیر قطعه ۴۴۸ جفت بازی از ناحیه کد کننده ژن ZFX/ZFY انجام گرفت. جهت تشخیص انواع ژنوتیپ های PCR-RFLP ژن مذکور، قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم برشی BSURI (Haelll( مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. در جنس ماده دو قطعه ۴۰۳ و ۴۵ جفت بازی و در جنس نر ۳ قطعه ۴۴۸ و ۴۰۳ و ۴۵ جفت بازی ایجاد گردید. لازم به ذکر است که قطعه ۴۵ جفت بازی بر روی ژل قابل رؤیت نبود. با این روش جنسیت در هر ۲۰ مورد تأیید شد (صحت برابر ۱۰۰%) نتایج این پژوهش به خوبی نشان داد که این ژن برای تعیین جنسیت با صحت بسیار بالا در اسب مناسب می باشد و می توان آن را در قالب کیت تجاری به صنعت پرورش اسب عرضه نمود. همچنین انجام واکنش های PCR موفق با استفاده از آغازگرهای مربوط به گاو نشان می دهد که توالی این ژن به میزان زیادی در هر دو گونه (اسب و گاو) حفظ شده و مشابهت بالایی مشاهده می شود.