سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی نخعی مقدم – کارشناس آبیاری و کشاورزی- شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان
حجت الله ملک – کارشناس آبیاری و کشاورزی- شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان

چکیده:

سیستان جلگ ه ای پهناور در پا یاب رود ه یرمند ( بزرگترین حوضه آبر یز فلات ایران) و در شمال شرق ی استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران واقع شده است. از خصوصیات اصلی دشت سیستان وزش بادهای شد ید است . اختلاف درجه حرارت و اختلاف ارتفاع شرق و غرب موجب وزش این با دهاست. معروفترین باد س ی ستان باد ١٢٠ روزه منطقه است . این باد از اوا یل خرداد شروع و در تمام طول تابستان به وز یدن خود ادامه م ی دهد. در این چهار ماه سال جهت غا لب وزش باد ، شمال و شمال غرب ی با م یانگین ماکزیمم ٣١ کیلومتر در ساعت در ارتفاع ده متری از سطح زم ین است . سرعت باد ١٢٠ ک یلومتر در ساعت نیز در منطقه ثبت گرد ی ده است . در ماهها ی سرد سال باد های شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی نیز می وزد اما دارای اهمیت زیادی نمی باشد. وجود بادها ی شد ید و مداوم و خشک بودن سطح خاک باعث شده تا از گذشته های دور فرسایش بادی و حرکت ماس هها بر منطقه حاکم شود.
وزش باد و حرکت شنها ی روان موانع ی را در روند اجرا یی طرح های عمران ی منطقه ای ایجاد م یکند و باعث ایجاد تاخ یر در پیشرفت ف یزیکی و برنامه زمانبند ی پروژه ها م ی شود . ا ین تاخ یر ناشی از کاهش راندمان کار نی روی انسانی به دل یل کاهش دید، عدم کارایی ماشین آلات و تجهیزات در نتیجه ی حرکت ش ن ها ی روان و در نهای ت نیمه تعط یل و تعط یل شدن کارگاه است . بنابراین یک مد یریت مناسب با لحاظ کردن شرا یط خاص منطقه ای و برنامه ر یزی و سازمانده ی موثر م ی تواند خسارات ناش ی از مسائل خاص منطقه ای را به حد اقل ر سانده و باعث
بهبود روند پیشرفت پروژه شود . در ا ین مقاله پس از یک مقدمه کوتاه تاث یر طوفانها ی ماسه بادی بر س یر پی شرفت فیزیکی پروژه های عمران ی منطقه مورد بررس ی قرارگرفته و نتا یج مقدمات ی حاصله از تجارب اجرا یی ، صرفا جهت آشنایی بیان شده است.