مقاله تبخير بيولوژيکي فاضلاب الکل سازي با تبديل آن به کود کمپوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تبخير بيولوژيکي فاضلاب الکل سازي با تبديل آن به کود کمپوست
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخير بيولوژيکي
مقاله کمپوست
مقاله کارخانه هاي توليد الکل
مقاله فاضلاب الکل سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد الکل از ملاس حجم زيادي از فاضلاب توليد مي کند که به واسطه بار آلي و رنگ و کدورت زياد منجر به مشکلات زيست محيطي فراواني مي شود. غلظت زياد مواد جامد آلي موجود در اين فاضلاب که به صورت محلول و يا کلوئيدي است، روشهاي تصفيه متعارف فاضلاب را غير مناسب مي سازد. کمپوست کردن اين نوع فاضلاب به وسيله يک فرايند بيولوژيکي گرما زاي هوازي امکان پذير است. در اين مطالعه پس از بررسي امکان توليد کود کمپوست از فاضلاب الکل سازي، امکان دفع حجم بيشتري از فاضلاب به کمک تبخير با افزايش دوره اي پساب الکل سازي به توده کمپوست بررسي شد. براي هدف فوق دو پايلوت آزمايشي با استفاده از فاضلاب کارخانه الکل سازي، خاک اره، خورده چوب و کود کمپوست يکي به شکل متعارف و ديگري با افزايش دوره اي فاضلاب مورد بررسي قرار گرفت. افزايش دوره اي فاضلاب به توده توانست ۷۵% از کل وزن توده رادر مدت ۱۰ روز تبخير کند، در حالي که در سيستم متعارف کمپوست سازي فقط ۲۸% کل وزن توده در مدت ۱۴ روز تبخير مي شود. افزايش سرعت تبخير در روش افزايش دوره اي نسبت به روش معمولي نشان داد که ميزان کمتري از مواد پرکننده نيز براي کمپوست سازي نياز است و همچنين حجم بيشتري از فاضلاب در واحد حجم مواد پر کننده قابل تبخير است. تجزيه و تحليل شيميايي و فيزيکي کود کمپوست توليد شده نشان داد که هدايت الکتريکي کود با اين روش افزايش مي يابد، که باعث پايين آوردن کيفيت کود مي شود و غلظت عناصر مغذي نظير ازت و فسفر و پتاس نيز نسبت به روش متعارف افزايش نشان مي دهد که موجب بهبود کيفيت کود مي شود.