سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا جغتایی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
کاوش رفیعی زاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعت

چکیده:

برای درک بهتر رفتار دینامیکی سدها تحت اثر بارهای مختلف بویژه بار زلزله، مدلهای کوچک مقیاس ازمایشگاهی تهیه و آزمایش می شوند. ابعاد و ویژگی مصالحی که مدلی سد از آنها ساخته می شود، بر اساس آنالیز ابعادی مشخص می شوند و نتایج بدست آمده از آزمایش، با استفاده از ضرایب تبدیل به دست امده در انالیز ابعادی، به سداصلی ارتباط داده می شوند.
اما هموارهخطایی در ساخت مصالح مدل سد وجود دارد که سبب میشود که تبدیل نتایج آزمایش بر روی مدل واقعی آزمایشگاهی، به سد اصلی نیز دارای خطایی باشد. در این پروژه،برای رفع این نقص، از شبکه های عصبی استفاده شده است. بدین ترتیب که رابطه میان مدل و سد اصلی، بر اساس نتایج تعدادی آزمایش، توسط شبکه عصبی یاد گرفته می شود. سپس این شبکه عصبی می تواند کار تبدیل نتایج آزمایش بر روی مدل به سد اصلی را انجام دهد. در این پروژه نشان داده شده است که چنین شبکه عصبی می تواند بهدر از روش تبدیل نتایج با استفاده از انالیز ابعادی کار کند. این شبکه عصبی در این پروژه، به نام شبکه عصبی تبدیل گر خوانده شده است. سد کوینا به عنوان یک نمونه برای بررسی برگزیده شده است و تغییر مکان تاج سد کوینا به هر دو روش آنایز ابعادی و تخمین بوسیله شبکه عصبی تبدیلگر یافته شده و مقایسه می شوند. همچنین، به عنوان نخستین گام بجای انجام آزمایشات، از تحلیل عددی استفاده شده است. این روش در تبدیل نتایج تنش های افقی و قائمو برشی سد کوینا نیز با موفقیت به کار گرفته شده است .