سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین ابراهیمی – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
عباس نجفی زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان .
پیتر هادسون – School of Engineering and Technology, Deakin University, Australia.

چکیده:

در این تحقیق با اسـتفاده از آزمـایش پـیچش و بـا کمـک تکنیـک پـراش الکتـرون تفـرق یافتـه برگشـتی ( EBSD ) ، رفتار فاز فریت در حین تغییر فرم گـرم مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت . فـاز فریـ ت در ایـن فولادها دارای ان رژی نقص در چیدن بس یار بالایی است بنابراین لغزش نابجاییه ا خیلی راحت و سریع انجام می شود . در نتیجه این بازیابی دینامیکی ب سیار شد ید نابجاییها به سرعت مرزهای فرعی را تشکیل می دهند، با ادامه تغییر فرم، نابجاییهای جدید تولید شده و به این مرزهـای کوچـک زاویـه مـی پیو ندنـد و همـراه بـا مکانیزم چرخش دانه های فرعی، زاویه این مرزها بزرگ می شود و به مرز اصـلی تبـدیل مـی شـوند، ایـن پدیده، تبلور مجدد دینامیکی پیوسته ) ) CDRX نامیده شده است