سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شادی گلچی نفر – کارشناس مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی
امیر بختائی – کارشناس مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی

چکیده:

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود ، کاربردهای ف راوانی در صنایع مختلف یافته است . امروزه اینترنت بعنوان
رسانه ای قدرتمند در اخت یار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه
با رسانه های س نتی دارد ، تبلیغات اینتر نتی شاهد رشد فرا وانی در طی سالیان اخیر بوده است . ولی این روند در ایران از
رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده است . این مقاله شامل دو بخش کلی می باشد . بخش اول به ادبیات موضوع
اختصاص یافته است که شامل تعریف تبلیغات اینترنتی، تاریخچه و ر وند آن از ابتدای پیدایش تا کنون ، انواع و اشکال
مختلف تبلیغات اینتر نتی، و نیز مزیتها و محدودیتهای آن می باشد. بخش دوم به بررسی تبلیغ ات اینترنتی در ایران
می پردازد. در این بخش، تنگناها و چالشهای تبلیغات اینترنتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته ، و در ادامه با توجه به
بازیگران این صنعت راه کارهایی به منظور بهبود وضعیت موجود ارائه شده است