مقاله تبيين ابعاد و مولفه هاي بحران انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تبيين ابعاد و مولفه هاي بحران انتظامي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله مديريت بحران
مقاله امنيت
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي داده ها
مقاله نيروي انتظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفادار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تعريف مشخص هر پديده، امکان تحليل منطقي و علمي آن را فراهم نموده و با ايجاد زمينه براي هدف گذاري دقيق، تدوين درست راهبردها و هدايت مناسب اقدامات اجرايي، شرايط را براي مديريت کارآمد آن مهيا مي سازد. هدف اصلي اين پژوهش، مفهوم شناسي بحران در حوزه دانش پليسي از طريق تبيين ابعاد و مولفه هاي بحران انتظامي است. دو سوال اصلي پژوهش عبارتاند از: بحران از ديدگاه انتظامي چيست؟ ابعاد و مولفه هاي تشکيل دهنده بحران با رويکرد انتظامي کدام اند؟
روش: تحقيق از نوع توصيفي تحليلي است و مطالعات اکتشافي به روش کتابخانه اي و بررسي اسنادي انجام و پس از تدوين ادبيات موضوع، جامعه خبره از متخصصان انتظامي انتخاب با استفاده از پرسشنامه و به روش دلفي از آنها پيرامون ابعاد و مولفه هاي تشکيل دهنده بحران انتظامي نظرسنجي شد. بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبي داده ها (AHP) نظرات تخصصي خبرگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: مناسب ترين تعريف بحران انتظامي عبارت است از مجموعه شرايط و وضعيتي که ارزش ها و اهداف سازماني نيروي انتظامي در خطر باشند و ابعاد سه گانه تهديدات عليه دستاوردهاي انقلاب اسلامي، تهديدات عليه نظم و امنيت اجتماعي و تهديدات عليه آسايش عمومي و فردي، ابعاد اصلي بحران در اين رويکرد مي باشند.
نتيجه گيري: وقوع بحران از هر نوعش تهديدات امنيتي و نيازهاي امنيتي مرتبط با وظايف و ماموريت هاي نيروي انتظامي را ايجاد مي نمايد و ناجا در تمامي بحران ها داراي مسووليت بحران ستيزي است. ابعاد سه گانه بحران انتظامي به مولفه ها و شاخص هاي ديگر تقسيم مي شوند و از تجزيه و ترکيب آنها اشکال گوناگون بحران در سطوح مختلف قابل تعريف و تحليل است.