مقاله تبيين اثرات سرمايه فکري بر عملکرد مالي شرکت هاي داروسازي با رويکرد فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تبيين اثرات سرمايه فکري بر عملکرد مالي شرکت هاي داروسازي با رويکرد فازي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فکري
مقاله عملکرد مالي
مقاله منطق فازي
مقاله صنعت داروسازي
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بهنميري محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر با رشد اقتصاد مبتني بر دانش يا دانش محور، دارايي هاي نامشهود شرکت ها و سرمايه فکري آن ها کليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار به شمار مي آيد. هدف از اجراي تحقيق حاضر، تبيين اثرات سرمايه فکري بر عملکرد مالي شرکت هاست. بر اين اساس، پس از مروري جامع بر تحقيقات انجام گرفته مربوط به سرمايه فکري و عملکرد، اطلاعات لازم از جامعه آماري (شرکت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) استخراج شده است. جهت بررسي عملکرد، صورت هاي مالي شرکت ها و به منظور سنجش سرمايه فکري، ابزار پرسشنامه با ضريب پايايي ۹۶ درصد مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به استخراج مدل رگرسيوني تبيين کننده اثرات متغيرهاي سه گانه مستقل سرمايه فکري (يعني سرمايه انساني، ارتباطي و ساختاري) بر عملکرد شرکت هاي جامعه آماري پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان داده است، متغيرهاي مستقل سرمايه انساني و ارتباطي هر کدام به ترتيب ۰٫۴۹۴ و ۰٫۵۴۴ بر عملکرد شرکت ها اثرات مثبت داشته اند؛ درحالي كه متغير مستقل سرمايه ساختاري بر عملکرد شرکت ها تاثير معناداري نداشته است.