مقاله تبيين اثر برنامه درسي پنهان مدارس بر بازده هاي عاطفي يادگيري در دانش آموزان دوره راهنمايي به منظور ارایه مدل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات برنامه درسي از صفحه ۵۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تبيين اثر برنامه درسي پنهان مدارس بر بازده هاي عاطفي يادگيري در دانش آموزان دوره راهنمايي به منظور ارایه مدل
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده هاي عاطفي يادگيري
مقاله ارایه مدل
مقاله برنامه درسي پنهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيان فر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سيف علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور کشف آثار برنامه درسي پنهان مدارس بر بازده هاي عاطفي يادگيري دانش آموزان دوره راهنمايي و ارایه مدلي در جهت طراحي محيط هاي آموزشي بهتر از روش پژوهش آميخته يا ترکيبي بود. جامعه آماري مدارس دوره راهنمايي دخترانه منطقه ۱ آموزش و پرورش شهر تهران، ۹ مدرسه انتخاب و به مدت ۸ ماه مورد مشاهده قرار گرفتند و داده هاي لازم با استفاده از ابزارهاي گوناگون جمع آوري و با شيوه هاي متناسب آماري تحليل شدند. نتايج رگرسيون چندگانه بين مولفه هاي برنامه درسي پنهان محيط اجتماعي و فيزيکي مدرسه با بازده هاي عاطفي يادگيري همبستگي چندگانه برابر با ۰٫۹۳ را نشان داد، با توجه به ضريب تبيين نشان داده شد که ۸۵٫۶۸ درصد بازده هاي عاطفي يادگيري دانش آموزان متاثر از برنامه درسي پنهان مدارس است. هم چنين، در اکثر مدارس و کلاس هاي درس مورد مشاهده، دانش آموزان تحت تاثير آثار منفي و قصد نشده برنامه درسي پنهان قرار داشتند، که اين آثار به طور مستقيم و غيرمستقيم بر بازده هاي عاطفي يادگيري آن ها اثرات منفي و پايداري مي گذاشت. به منظور کاهش آثار منفي اين برنامه و طراحي محيط هاي آموزشي مطلوب تر مدلي طراحي و پيشنهاد شده است که شرح آن ارایه مي شود.