مقاله تبيين ارتباط ابعاد غني سازي شغل و رضايت شغلي کارکنان (مورد: شرکت برق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تبيين ارتباط ابعاد غني سازي شغل و رضايت شغلي کارکنان (مورد: شرکت برق)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غني سازي شغل
مقاله رضايت شغلي
مقاله شرکت برق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نبي اله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي صدقياني جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي آيديشه شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان ارتباط ابعاد غني سازي شغل با رضايت شغلي کارکنان و تعيين سهم ابعاد غني سازي شغل در پيش بيني رضايت شغلي کارکنان صورت گرفته است. اين تحقيق بر مبناي اهداف و ماهيت تحقيق از نوع تحقيق توصيفي برمبناي روش جمع آوري داده ها از نوع پيمايشي و به لحاظ روش تحليل داده از نوع مطالعات همبستگي مي باشد. جامعه آماري تحقيق کارمندان شاغل در شرکت توزيع برق منطقه شمال شرق تهران (تهرانپارس) مي باشند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ۹۲ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه هاي استاندارد غني سازي شغل و رضايت شغلي و جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش آماري همبستگي پيرسون استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ابعاد غني سازي شغل (بجزء مهارت کاري)، با رضايت کارکنان همبستگي قوي و مستقيمي وجود دارد. همچنين سهم متغيرها و ابعاد غني سازي شغل در پيش بيني و تغييرات رضايت شغلي حدود ۶۰ درصد مي باشد.