مقاله تبيين اعتياد به اينترنت در بين کاربران کافي نت هاي شاهين شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۵۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تبيين اعتياد به اينترنت در بين کاربران کافي نت هاي شاهين شهر
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد به اينترنت
مقاله ارضا نيازها در اينترنت
مقاله جذابيت و تازگي اينترنت
مقاله کاربران
مقاله کافي نت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملك احمدي حكيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته به مطالعه اعتياد اينترنتي و رابطه آن با جذابيت اينترنت و رفع نيازها از طريق اين رسانه پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش تمامي کاربراني بوده اند که در بهار سال ۱۳۸۸ در کافي نت هاي شاهين شهر اصفهان از اينترنت استفاده کرده اند و از ميان آنها به روش نمونه گيري سهميه اي و بر مبناي منطقه جغرافيايي و زمان مورد استفاده از اينترنت تعداد ۱۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور سنجش اعتياد به اينترنت، از مقياس اعتياد به اينترنت يانگ و همچنين دو پرسشنامه محقق ساخته ديگر براي سنجش سازه هاي جذابيت اينترنت و استفاده از اينترنت براي رفع نيازها استفاده شد. يافته ها نشان داد که ۲٫۳ درصد افراد داراي اعتياد شديد و ۲۷٫۱ درصد داراي اعتياد متوسط به اينترنت هستند و همچنين ۷۰٫۶ درصد در گروه کاربران معمولي قرار دارند. نتايج بررسي مدل ساختاري تدوين شده نيز بيانگر آن بود كه ارضاي نيازها و جذابيت و تازگي محيط اينترنت داراي توان بالا و معناداري در تبيين اعتياد به اينترنت هستند؛ هر چند جذابيت و تازگي محيط اينترنت از توان تبيين كنندگي بالاتري در مقايسه با ارضاي نياز برخوردار است.