مقاله تبيين جامعه شناختي مشارکت ورزشي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: تبيين جامعه شناختي مشارکت ورزشي دانشجويان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله جامعه شناسي
مقاله جامعه شناسي ورزش
مقاله مشارکت ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ورزش به عنوان يک پديده اجتماعي و فرهنگي است که افراد را در يک شبکه اجتماعي که داراي روابط اجتماعي پيچيده است به تعامل و کنش متقابل واداشته است و عرصه ظهور رفتارها، نگرش ها، ارزش ها و بازنمايي هايي معنادار قرن حاضر شده است. اين پديده چند بعدي، آن چنان در متن جهان زندگي انسانها رسوخ و نفوذ نموده که امروزه مي توان با توجه به نگرش و فعاليتهاي ورزشي افراد، طرز تفکر، سبک زندگي و ميزان سرمايه اجتماعي افراد را بازشناسي کرد. هدف از تحقيق حاضر بررس عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت ورزشي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران مي باشد داده هاي نظري و آماري اين تحقيق با روش پيمايشي از واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي شهرتهران و با بهره گيري از پرسشنامه كتبي و با روش نمونه گيري سيستماتيك جمع آوري گرديده و نمونه مورد مطالعه تعداد ۳۱۰ نفر با فرمول کوکران انتخاب شدند.
نتايج حاصل از يافته هاي اين تحقيق نشان داد: بين مقطع تحصيلي و مشارکت ورزشي رابطه وجود ندارد ولي بين تاهل، جنسيت، پايگاه اقتصادي – اجتماعي، وضعيت اشتغال، احساس سودمندي ورزشي، دسترسي آسان به امکانات ورزشي، حمايت اجتماعي، حضور ورزشکارقهرمان در خانواده و علاقه به رشته خاص ورزشي با مشارکت ورزشي دانشجويان رابطه معني دار وجود دارد.
نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره به روش مرحله به مرحله را براي متغير وابسته مسارکت ورزشي نشان مي دهد. در مجموع ۶ متغيربه ترتيب بيشترين تاثير را بر مشارکت ورزشي دارند وضعيت تاهل جنسيت،احساس سودمندي، دسترسي به امکانات ورزشي، حمايت اجتماعي، علاقه به ورزش. به طور کلي متغيرهاي وارد شده توانستند ۰٫۲۴ از متغير وابسته را تبيين کنند. مقدارR  نيز ۰٫۴۷ مي باشد.