مقاله تبيين جامعه شناختي ميزان دين داري و تاثير آن بر سرمايه اجتماعي در بين ساکنان شهر جديد بهارستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۹۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تبيين جامعه شناختي ميزان دين داري و تاثير آن بر سرمايه اجتماعي در بين ساکنان شهر جديد بهارستان اصفهان
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين داري
مقاله پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله گروه مرجع
مقاله عرفي شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دين داري عبارت است از پايبندي و آگاهي از اصول و شعایر يک مذهب، به گونه اي که اين پيروي بر زندگي فردي و اجتماعي تاثير گذار باشد. از آنجايي که دين به برآورده ساختن نياز هاي پذيرفته شده اجتماعي و سود جمعي که آرزو هاي گروه در آن نهفته باشد، مي پردازد، در جوامع امروز از دين انتظار مي رود که بتواند به جذب و ايجاد تعهد در بين پيروانش نايل شود. در اين ميان شهر هاي جديد، به تبع دگرگوني ها و تحرکات جمعيتي گسترده خود با چالش هاي زيادي، به ويژه در زمينه پايبندي به ارزش هاي ديني و حفظ آن مواجه هستند. هدف از مقاله حاضر، تبيين جامعه شناختي ميزان دين داري ساکنان شهر جديد بهارستان و تاثير آن بر سرمايه اجتماعي است.
روش اصلي تحقيق پيمايش (با استفاده از پرسش نامه بسته از نوع طيف ليکرت) بوده است. شيوه نمونه گيري با توجه به سن، جنس و محل سکونت افراد طبقه اي بوده که به صورت تصادفي در بين ۳۸۴ نفر از ساکنان اين شهر به انجام رسيده است. يافته ها حاکي از رابطه مثبت و معنادار بين ميزان پايبندي مذهبي (دين داري) افراد با تاثيرپذيري آن ها از گروه هاي مرجع و ميزان مصرف رسانه هاي داخلي و رابطه معکوس و معنادار ميزان پايبندي مذهبي با متغير هاي ميزان مصرف رسانه هاي خارجي و عرفي شدن و پايگاه اجتماعي- اقتصادي افراد است. همچنين نتايج حاصل در زمينه تاثير دين داري بر سرمايه اجتماعي، با توجه به ديدگاه هاي نظري مطرح در مقاله مويد اين رابطه است.