مقاله تبيين رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تبيين رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادله ساختاري
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله رضايت شغلي
مقاله شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري كريم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده اطاقسرا سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر تبيين مدل معادله ساختاري رابطه بين دو متغير فرهنگ سازماني و رضايت شغلي کارکنان در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه غرب استان مازندران است. بر اين اساس ضمن مروري جامع بر پيشينه موضوع مربوط به فرهنگ سازماني و رضايت شغلي، در جامعه آماري ۱۴۰ عضوي، داده هاي مورد نياز با استفاده از ابزارهاي جمع آوري داده، به ويژه پرسشنامه با ضريب پايايي ۸۸ درصد، جمع آوري شد. ميزان تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از متغيرهاي فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي کارکنان در قالب معادله ساختاري به کمک نرمافزار Lisrel تعيين شد. مستند به معادله ساختاري شش متغير هويت، الگوي ارتباطي، يکپارچگي، کنترل، سيستم پاداش و رهبري به ترتيب بيشترين اثرگذاري مستقيم را بر رضايت شغلي داشتند و متغيرهاي خلاقيت فردي، ريسک پذيري، حمايت مديريت و سازش با تعارض هيچ گونه اثري بر متغير وابسته نداشت. مديران شرکتها براي افزايش رضايت شغلي كاركنان و بهره وري منابع انساني مي توانند از نتايج اين مطالعه استفاده کنند.