مقاله تبيين رابطه بين مولفه هاي مديريت مشارکتي به عنوان يک شيوه موثر و انگيزش شغلي کارکنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تبيين رابطه بين مولفه هاي مديريت مشارکتي به عنوان يک شيوه موثر و انگيزش شغلي کارکنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مشارکتي
مقاله مشارکت در تصميم گيري
مقاله روابط انساني
مقاله جو سازماني
مقاله انگيزش شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعامري ميرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي رابطه بين مولفه هاي مديريت مشارکتي با انگيزش شغلي کارکنان است. تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي بوده و به شکل ميداني اجرا شده است. جامعه آماري تحقيق را ۱۲۲ نفر از کارکنان شاغل در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي تشکيل مي دادند که با برگشت پرسشنامه هاي تکميلي جامعه آماري تحقيق حاضر به ۹۸ نفر محدود شد. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي روا و پايايr=%84  مديريت مشارکتي وr=%87  انگيزش شغلي استفاده شد. نتايج تحقيق با استفاده از روش آماري مجذور کاي نشان داد که بين مولفه هاي مديريت مشارکتي (مشارکت در تصميم گيري، روابط انساني و جو سازماني حاکم در سازمان) و انگيزش شغلي کارکنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد(P<0.05) .