مقاله تبيين راهبردهاي نوين جامعه محوري پليس بر اساس نظريه جامعه شناسي احساس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: تبيين راهبردهاي نوين جامعه محوري پليس بر اساس نظريه جامعه شناسي احساس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس
مقاله نظم
مقاله پليس جامعه محور
مقاله تعامل
مقاله اجتماع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجريبي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلي اين مطالعه بررسي و تبيين ماموريت هاي پليس جامعه محور از ديدگاه نظري جامعه شناسي احساس بر پايه نظريه هاي جامعه شناسان كلاسيك و نئوكلاسيك است.
روش: اين مطالعه از نوع مفهومي و تبييني است كه به روش كتابخانه اي و فيش برداري از آخرين يافته ها و مستندات حوزه جامعه شناسي احساس و نظم و انتظام استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه جامعه محوري پليس با برخورداري از انديشه هاي ايدئولوژيكي و آرمان خواهي و آگاهي و شناخت مباني ديني راهگشايي براي انديشه و عمل پليس گردد. همچنين جامعه محوري پليس در واقع بر اساس احترام به خواست هاي محوري جامعه شكل مي گيرد و نتايج مثبت آن رفع نيازهاي شهروندان ارزيابي مي شود.
نتايج: بازتوليد نظم بر اساس هنجارهاي فرهنگي و ارزشي جامعه و برخاسته از تعهد و تقليد شهروندان است كه در چهاچوب نظري جامعه شناسي احساس قرار مي گيرد و بر همين مبنا، راهبردهاي پليس جامعه محور از جمله توليد احساس آرامش و امنيت در جامعه، استفاده از قدرت نرم در برخوردهاي اجتماعي ،كمك به حل و فصل منازعات اجتماعي و … از جمله نتايج نظري اين مطالعه است.