مقاله تبيين روابط ذهنيت مشترک، ظرفيت جذب دانش، نوآوري و انعطاف پذيري: شرکت هاي دارويي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تبيين روابط ذهنيت مشترک، ظرفيت جذب دانش، نوآوري و انعطاف پذيري: شرکت هاي دارويي کشور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعطاف پذيري
مقاله ذهنيت مشترک
مقاله ظرفيت جذب دانش
مقاله مدل معاملات ساختاري
مقاله نوآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي پور بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويکرد مبتني بر منابع، عملکرد سازمان را تابعي از منابع و قابليتهاي آن مي داند. از بين منابع سازماني، دانش سازماني مهمترين آنها قلمداد مي شود. دانش ممکن است حاصل يادگيري مبتني بر تجربه يا مبتني بر به کارگيري منابع دانش خارج از مرزهاي سازمان باشد. توان يک سازمان در استفاده از منابع خارج از مرزهاي سازمان، ظرفيت جذب دانش معرفي مي شود. ديدگاه رايج مبتني بر نظريه يادگيري فردي، ظرفيت جذب دانش را تابعي از فعاليتهاي R&D قلمداد مي کند. در اين مقاله بر مبناي رويکرد يادگيري جمعي، ظرفيت جذب دانش به عنوان فعاليتي چند سطحي و به عنوان يک اقدام جمعي تبيين شده است. از يک سو اثر ذهنيت مشترک بر ظرفيت جذب دانش بررسي شده و از سوي ديگر تاثير ظرفيت جذب دانش بر نوآوري و انعطافپذيري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل حاکي از تاثير معنادار ذهنيت مشترک بر ظرفيت جذب دانش است. بخش ديگر نتايج بيانگر وجود تاثير ظرفيت جذب دانش بر دو متغير مذکور است. اين نتايج نشان مي دهد مدل تحقيق از توان تبيين بالايي براي تبيين ظرفيت جذب دانش، عوامل موثر بر آن و نتايج آن برخوردار است.