مقاله تبيين عوامل بحراني موفقيت در مهندسي مجدد فرآيند ها: مورد کاوي يکي از شرکت هاي وابسته به صنايع دفاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تبيين عوامل بحراني موفقيت در مهندسي مجدد فرآيند ها: مورد کاوي يکي از شرکت هاي وابسته به صنايع دفاعي
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل عاملي
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي
مقاله رگرسيون چند متغيره
مقاله مديريت فرآيند ها
مقاله مهندسي مجدد فرآيند ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نور جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با استفاده از روش هاي تحليل چند متغير آماري، سعي در شناسائي فاکتور هاي بحراني موثر بر موفقيت مهندسي مجدد فرآيند ها را در يکي از شرکت هاي وابسته به صنايع دفاعي دارد. به همين منظور با توسعه و به کارگيري يک مدل تجويزي مهندسي مجدد در شرکت مذکور، مديريت فرآيند هاي سازماني صورت پذيرفته و پس از آن ميزان موفقيت آن با توزيع و تحليل پرسشنامه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. اين تحليل، در ابتدا با استفاده از آزمون ناپارامتري من ويتني يو، موفقيتاميز بودن اجراي فرآيند مهندسي مجدد با رويکرد تجويزي در شرکت مذکور را نشان داده و آنگاه با استفاده از تحليل عاملي، عوامل موثر بر موفقيت مهندسي مجدد فرآيند ها را در سه فاکتور اصلي دنبال مي کند.
در ادامه با استفاده از آناليز رگرسيون چند متغيره، موفقيت مهندسي مجدد فرآيند ها به عنوان متغير وابسته توسط سه فاکتور استخراج شده بالا برآورد گرديد. نتايج نشان دهنده اعتبار و برازش خوب مدل رگرسيوني ايجاد شده است. بر اين اساس مشخص است که احساس ضرورت انجام تغيير، بسترسازي مناسب تغيير، و مشارکت فعالانه پرسنل و کاهش مقاومت در برابر تغيير، به عنوان عوامل بحراني تاثيرگذار بر موفقيت مهندسي مجدد فرآيند ها در شرکت مورد مطالعه است.