مقاله تبيين فرايند تصميم گيري باليني در دانشجويان پرستاري: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تبيين فرايند تصميم گيري باليني در دانشجويان پرستاري: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري باليني
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله خودباوري
مقاله محيط مناسب آموزش باليني
مقاله مربي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: جهان پور فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: صلصالي مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گر چه ارتقاي توانايي قضاوت و تصميم گيري باليني يکي از اهداف اصلي برنامه آموزش چهار ساله پرستاري اعلام گرديده است شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد در برنامه هاي آموزش پرستاري اين مهارت به طور موثري ارايه نمي گردد. هدف اين پژوهش تبيين فرايند تصميم گيري هاي باليني در دانشجويان سال آخر پرستاري است.
روش: در اين مطالعه کيفي با استفاده از روش گراندد تئوري تجارب و درک دانشجويان سال آخر پرستاري در مورد عوامل موثر بر تصميم گيري باليني مورد مطالعه عميق قرار گرفت. ۳۲ دانشجو با روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند، سپس برگزاري ۶ جلسه گروه مدار و نيز ۱۲ جلسه مشاهده مشارکت کنندگان براي جمع آوري داده ها استفاده گرديد و داده ها با روش تحليل مقايسه مداوم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در مطالعه حاضر از نظر شرکت کنندگان پنج متغير اصلي مربي باليني کار آمد، کسب دانش کاربردي، تجربه باليني، محيط مناسب آموزش باليني و برخورداري از خودباوري حرفه اي از مهم ترين عوامل موثر در تصميم گيري هاي باليني دانشجويان بودند.
نتيجه گيري: کسب خودباوري حرفه اي مهم ترين عاملي است که در تجربه و يادگيري تصميم گيري باليني نقش دارد. نتايج پژوهش نشان داد که دانشجويان پرستاري عدم کسب دانش کاربردي و تجربه مناسب باليني را در کاهش خودباوري حرفه اي جهت اخذ تصميمات باليني موثر مي دانند. آن ها به اين دلايل از کسب توانايي کافي در اخذ تصميمات باليني موثر رضايت ندارند.