مقاله تبيين فلسفي – مفهومي جغرافياي سياسي شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تبيين فلسفي – مفهومي جغرافياي سياسي شهر
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغزافياي سياسي شهر
مقاله ژئوپليتيک شهر
مقاله مديريت سياسي شهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمانرودي كجوري موسي
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي تاج الدين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرها نظام هاي اجتماعي- فضايي هستند که از ابعاد مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، و نهادي تشکيل شده اند. در اين بين، بعد سياسي و نهادي به دليل داشتن قدرت و سازوکار کنترل ديگر ابعاد حياتي شهر، از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين دليل، مناسبات سياسي و قدرت و تاثير آن در توسعه فضايي شهر، هميشه مورد توجه جغرافيدانان بوده است.
در همين راستا، مسايل شهري در قالب انگاره هاي حاکم بر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک نيز مورد توجه قرار گرفته است. جغرافياي سياسي با رويکرد غالبا درون شهري، نقش رويکردها و تصميم گيري هاي سياسي را در پيدايش و حل مشکلات شهري عمدتا در قالب مديريت سياسي شهر بررسي مي کند. جغرافياي سياسي شهر پديده هاي سياسي- فضايي شهر را در کانون مطالعات خود قرار داده و نقش فرايندهاي سياسي و تصميمات ذي مدخلان اداره امور شهر را در هدايت، کنترل و شکل دهي فضا و سازمان فضايي شهر مورد توجه قرار مي دهد. همچنين در ژئوپليتيک، تاثير و تاثرات ناشي از تعاملات، ارتباطات و کارکردهاي فراشهري از جنبه اثرگذاري بر جريان قدرت سياسي مورد مطالعه قرار مي گيرد. البته اين امر به معني کم توجهي به نقش تعيين کننده پديده ها و عوامل درون شهري در قدرت سياسي در سطوح ملي و شهري نيست. در ژئوپليتيک، شهر به عنوان يک کانون قدرت با قابليت اثرگذاري گسترده در سطوح مختلف سرزميني، مورد توجه است. بازيگران سياسي همواره در راستاي کسب قدرت سياسي به شهر نظر ويژه دارند. از اين رو مديران شهري به عنوان بخشي از بازيگران سياسي شهر، بدون آشنايي و يا توجه کافي به جغرافياي سياسي و عوامل ژئوپليتيکي شهر نمي توانند موجبات توسعه و اداره مطلوب شهر را فراهم نمايند.
هدف مقاله حاضر تبيين فلسفي – مفهومي جغرافياي سياسي شهر و فراهم نمودن چارچوب مناسبي براي مطالعه اهميت و جايگاه شهر در مباحث جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک و نقش آن در توسعه مديريت شهري است. روش تحقيق مقاله از نوع توصيفي – تحليلي مبتني بر مطالعات کتابخانه اي است. يافته هاي اين تحقيق نشان م يدهد که مطالعه شهر از منظر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک مي تواند راهگشاي بسياري از مسايل توسعه شهري، بويژه در کشورهاي جهان سوم باشد. از اين رو در اين مقاله شکل گيري فضاهاي شهري تحت تاثير ساختار و تصميم گيري هاي سياسي و عوامل مختلف طبيعي و انساني درون و برون شهري در توليد قدرت سياسي مورد توجه واقع شده است.