مقاله تبيين قاعده بسيط الحقيقه و دو ساحت مختلف از آن در مکتب صدرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تبيين قاعده بسيط الحقيقه و دو ساحت مختلف از آن در مکتب صدرايي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکتب صدرايي (حکمت متعاليه)
مقاله بسيط الحقيقه
مقاله ترکيب
مقاله کثرت در وحدت
مقاله وحدت در کثرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قاعده «بسيط الحقيقه»، از قواعد کليدي در فلسفه صدرايي است. پردازش اين مطلب به عنوان يک قاعده محوري و موثر، و تبيين تفصيلي آن از ابتکارات صدرالمتألهين است. در ميان فيلسوفان پيشين، تنها مي توان از فلوطين به عنوان طرح کننده اين قاعده نام برد که البته تبيين ها و استدلال هاي وي، از نظر کميت و قوت فلسفي، به پاي تبيين هاي صدرا نمي رسد. در مکتب صدرايي دو ساحت مختلف براي اين قاعده مطرح شده است: ساحت کثرت در وحدت و ساحت وحدت در کثرت. فيلسوفان صدرايي در مورد معناي مقبول ساحت کثرت در وحدت و مشمول بودن اين ساحت در حيطه اين قاعده اتفاق نظر دارند؛ اما آنها در باب مفهوم مورد پذيرش ساحت وحدت در کثرت و شمول محدوده قاعده نسبت به اين ساحت اختلاف نظر دارند.