مقاله تبيين مدل تاثيرگذاري هوش عاطفي مديران بر تعهد سازماني کارکنان با توجه به نقش سبکهاي رهبري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مدرس علوم انساني از صفحه ۲۱۱ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: تبيين مدل تاثيرگذاري هوش عاطفي مديران بر تعهد سازماني کارکنان با توجه به نقش سبکهاي رهبري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله هوش عاطفي
مقاله مولفه درون فردي
مقاله مولفه سازگاري
مقاله مولفه ميان فردي
مقاله مولفه خلق و خوي عمومي
مقاله مولفه كنترل تنيدگي
مقاله رهبري تعامل گرا
مقاله رهبري تحول گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علم به قدرت و نفوذ عواطف در حيات ذهني انسان پي برده و در حال کشف و تببين جايگاه هيجانات و عواطف در فعاليتها، رفتارها، حرکات و سکنات انساني است. در حوزه مطالعه هوش، سير مطالعات از هوش منطقي که بر پايه شناخت استوار است به سمت هوش عاطفي حرکت کرده است. از دهه ۱۹۹۰ اين مفهوم در ادبيات مديريت به کار رفته و از مهارتهاي جديد مديريت رفتار سازماني است. تحقيقات نشان مي دهد که رهبران موثر از درجه بالايي از هوش عاطفي برخوردارند. مديران برخوردار از هوش عاطفي، رهبراني موثر هستند که اهداف را با حداکثر بهره وري و با کسب رضايت و تعهد سازماني کارکنان محقق مي سازند. از آنجا که سبک رهبري به عنوان يک الگوي رفتاري مستمر مديران نقش تعيين کننده اي در تعهد سازماني کارکنان دارد. سوال اساسي اين است که نقش سبکهاي رهبري (تحول گرا، تعامل گرا) بر فرايند تاثيرگذاري مولفه هاي هوش عاطفي مديران بر تعهد سازماني کارکنان چگونه است. در تحقيق حاضر با تحليل آراي صاحبنظران در خصوص جايگاه هوش عاطفي مديران بر تعهد سازماني کارکنان براي بررسي نقش سبکهاي رهبري يک مدل مفهومي طراحي گرديد. يافته ها نشان مي دهد که سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا مکمل هم بوده، بر رابطه بين هوش عاطفي مديران بر تعهد سازماني کارکنان تاثيرگذار هستند و تاثيرگذاري سبک رهبري تحول گرا بيش از سبک رهبري تعامل گرا است.