مقاله تبيين مدل معادلات ساختاري عوامل مالي موثر بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۲۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تبيين مدل معادلات ساختاري عوامل مالي موثر بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختاري
مقاله مالي
مقاله شاخص
مقاله قيمت سهام
مقاله بورس اوراق بهادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دين اميري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دين اميري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي پژوهش حاضر، تبيين مدل معادله ساختاري عوامل مالي موثر بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بر اين اساس ضمن مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به شاخص قيمت سهام، از ميان جامعه آماري ۵۰۰ عضوي مورد مطالعه، تعداد ۱۵۰ نفر از طريق روشهاي نمونه گيري گروه بندي شده و تصادفي انتخاب، سپس با جمع آوري داده هاي مورد نياز با استفاده از ابزارهاي مراجعه به اسناد و مدارك، مصاحبه و بويژه پرسشنامه با ضريب پايايي %۸۶، در قالب روش پژوهش غيرآزمايشي پيمايشي، به استخراج مدل معادله هدفگذاري شده پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاري(SEM)  و از نرم افزار Lisrel بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش نشان داده است كه از ده متغير عايدي هر سهم، نسبت قيمت بر درآمد، سير تاريخي قيمت سهام، ميزان داراييها، ميزان بازدهي داراييهاي، نرخ هزينه سرمايه، تغيير سرمايه، آزادسازي مالي، سهام طلايي و افشاي صورتهاي مالي تنها چهار عامل افشاي صورتهاي مالي، آزادسازي مالي، ميزان بازدهي داراييهاي و نسبت قيمت بر درآمد بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تاثيرگذار ميباشد. مستند به ضرايب مدل معادلات ساختاري، بيشترين اثرگذاري مستقيم بر روي شاخص قيمت سهام مربوط به متغير آزادسازي مالي بوده و از اين نظر ديگر متغيرها در درجات بعدي اهميت قرار دارند. در پايان مقاله، بحث و مقايسه، نتيجه گيري و پيشنهادات كاربردي، و نيز مواردي چند در خصوص ادامه و پيگيري پژوهش هاي مشابه در آينده ارايه گرديد.