مقاله تبيين مشارکت زنان روستايي در فعاليت هاي کشاورزي (مطالعه موردي: دهستان هاي بناجوي شرقي و شمالي شهرستان بناب آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات جغرافيايي مناطق خشك از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تبيين مشارکت زنان روستايي در فعاليت هاي کشاورزي (مطالعه موردي: دهستان هاي بناجوي شرقي و شمالي شهرستان بناب آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي زنان روستايي
مقاله مشارکت زنان
مقاله کلاس هاي آموزشي و ترويجي
مقاله شهرستان بناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوذرجمهري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: شايان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فخري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش شناسايي نقش زنان روستايي در توسعه بخش کشاورزي شهرستان بناب و شناسايي متغيرهاي اثرگذار (عوامل فردي، خانوادگي، سازماني) بر ميزان مشارکت آنان در فعاليت هاي مختلف کشاورزي است. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي بوده و بر اساس مطالعات پيمايشي و کتابخانه اي، اطلاعات لازم جمع آوري و مورد توصيف و تحليل آماري قرار گرفته است. با فرمول کوکران، ۳۵۳ زن روستايي فعال در امور مختلف کشاورزي، از ۸ روستاي نمونه دهستان بناب، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با روش نمونه گيري تصادفي ساده مورد پرسشگري قرار گرفتند. براي توصيف و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي t تک نمونه اي، t استودنت و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج حاصله حاکي از آن است که زنان در امور زراعي و در مرحله برداشت مشارکت بيشتري دارند و برخي از عوامل چون فردي، خانوادگي و سازماني، مانع از مشارکت زنان روستايي در امور کشاورزي شده است.