مقاله تبيين مفهوم تراکم به عنوان ابزار شهرسازي در طرح هاي مسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مديريت شهري از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تبيين مفهوم تراکم به عنوان ابزار شهرسازي در طرح هاي مسکن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم ساختماني
مقاله طر ح هاي شهري
مقاله آيين نامه منطقه بندي نيويورک
مقاله مصوبه هاي ۳۲۹ و ۲۶۹

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعله مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله مروري است بر مفهوم تراکم ساختماني و بررسي اسناد و ضوابط و مقررات مصوب در اين باره، طي سال هاي گذشته در تهران. اگرچه موضوع و مصاديق تراکم بارها و به شکل هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، به نظر مي رسد در آستانه تصويب و ابلاغ طرح جامع سوم تهران که مي تواند مقطعي سرنوشت ساز باشد، نياز به بازنگري در تعريف و نحوه به کارگيري اين مفهوم در طرح ها و سياستگذاري هاي شهرسازانه وجود دارد؛ زيرا اگر اين بار نيز با ديدگاه هاي قبلي و بدون درکي صحيح و قانونمند شده از تاثير تراکم ساختماني (به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي شهرسازي)، بر بعد کالبدي مسکن و مالا کيفيت محيطي و تعاملات اجتماعي، به اين موضوع پرداخته شود، مشکلات ناشي از آن همچنان و احتمالا بيش از قبل، گريبانگير شهرها خواهد بود. به همين دليل است که بايد نگاهي به راه آمده تا اين مقطع و برهه حساس داشت. مهمترين دستاورد قرن حاضر در توسعه شهري، توجه به حقوق شهروندي و زواياي کيفي در اين باره است. تسلط نگرش کمي به توسعه، طي دوران متمادي در سطوح متفاوت برنامه ريزي و مديريت شهري از يک سو و فقدان دستور کار قانوني و رسمي در امر توسعه شهري از سوي ديگر، از جمله مهمترين عوامل عقب ماندگي کلانشهر تهران و فاصله روزافزون آن از شاخص هاي جهاني توسعه شهري است. مداخله غيرمتخصصانه، مانند فروش مازاد تراکم و ساخت و سازهاي بي رويه و بدون برنامه بخصوص در بخش مسکن، در سطح کلانشهر تهران، و البته ساير شهرهاي بزرگ ايران، که بدون توجه به تنوع و تفاوت در اراضي شهري و صرفا براي کسب درآمد شهرداري و تامين سود معدودي سرمايه گذار رخ داده است، موجب تنزل کيفيت محيط شهري و ناپايداري در زمينه ايمني، سلامت و رفاه شهروندان و عرصه هاي زيست محيطي شده است.
طي اين مقاله ابتدا به تعريف اجمالي تراکم ساختماني و تعاريف و مفاهيم مرتبط با آن پرداخته شده است. سپس به عنوان نمونه اي از يک طرح برنامه ريزي شده، آيين نامه منطقه بندي در نيويورک معرفي و طي مقايسه تطبيقي با قوانين و مقررات مصوب تهران در زمينه تراکم ساختماني مسکن، نتيجه اي در رابطه با لزوم تدوين قوانين و مقررات متناسب و معيارهاي موثر بر آن حاصل خواهد گرديد.