مقاله تبيين نقش واسط درگيري عاطفي بين تعهد به تغيير و عامل ‏فرايندي تغيير شرکت برق منطقه اي خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: تبيين نقش واسط درگيري عاطفي بين تعهد به تغيير و عامل ‏فرايندي تغيير شرکت برق منطقه اي خراسان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد به تغيير
مقاله درگيري عاطفي،‎ ‎عامل فرايندي تغيير
مقاله حمايت مديريت عالي
مقاله رهبري‎ ‎صفي
مقاله ‏مشارکت در تصميم گيري
مقاله زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي شمس السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پ‍‍ژوهش حاضر‎ ‎با در نظر گرفتن متغير درگيري عاطفي به عنوان يک متغير واسط، تاثير عامل فرايندي ‏تغيير را بر تعهد به تغيير مورد بررسي قرار داده است. جامعه آماري مشتمل بر کليه مديران و ‏کارشناسان شرکت برق منطقه اي خراسان است. روش نمونه گيري، تصادفي طبقه اي انتخاب شد. ‏براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اي مبتني بر ۶ متغير در مقياس پنج نمره اي ليکرت استفاده شد. ‏روايي پرسشنامه به روش صوري – محتوايي و قابليت اعتماد آن با محاسبه ضرايب آلفاي کرونباخ ‏براي هر متغير تاييد شد. نرمال بودن توزيع متغيرها، از طريق آزمون کلموگروف اسميرنوف تاييد ‏گرديد. براي تحليل داده هاي تحقيق به وسيله مدل يابي معادلات ساختاري و تحليل مسير از نرم افزار ‏ليزرل استفاده شد. نتايج نشان ميدهد که نخست نمره تعهد به تغيير و درگيري عاطفي، متوسط به بالا ‏است. دوم درگيري عاطفي در بين کليه متغير هاي فرايندي به جز متغير زمان از نقش واسط بر تعهد به ‏تغيير برخوردار است. سوم اين که بين دو رده مديريتي و کارشناسي در ارتباط با متغير هاي تعهد به ‏تغيير، درگيري عاطفي، حمايت مديريت عالي، مشارکت در تصميم گيري و رهبري صفي تفاوت معنادار ‏وجود دارد اما بين دو رده مديريتي در هيچ يک از متغير ها تفاوت معناداري به چشم نمي خورد.