مقاله تبيين نقش ويژگي هاي فردي موثر بر اشتغال دانش آموختگان دختر آموزش عالي (مطالعه موردي: دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين – اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: تبيين نقش ويژگي هاي فردي موثر بر اشتغال دانش آموختگان دختر آموزش عالي (مطالعه موردي: دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين – اهواز)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي کشاورزي
مقاله اشتغال
مقاله دانش آموختگان دختر
مقاله ويژگي هاي فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي پور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور تبيين نقش ويژگي هاي فردي موثر بر اشتغال دانش آموختگان دخترِ دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين انجام مي گيرد. اين تحقيق از نوع كاربردي است و با استفاده از روش علي – ارتباطي صورت مي پذيرد. با توجه به هدف تحقيق، متغيرهاي مستقل آن ويژگي هاي فردي دانش آموختگان است که در اين جا در دو گروه ويژگي هاي روان شناختي و جامعه شناختي مطرح مي شوند و متغير وابسته نيز اشتغال دانش آموختگان است. در اين مطالعه از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شد. پايايي پرسش نامه از طريق ضريب كرونباخ (آلفا %۸۳) محاسبه گرديد. جامعه آماري؛ كليه دانش آموختگان دختر دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين سال هاي ۸۴ تا ۸۷ مي باشند كه از بين آنها ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه آماري از طريق نمونه گيري طبقاتيِ متناسب انتخاب شدند. تجزيه و تحليل اطلاعات در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار اس.پي.اس.اس (SPSS) انجام مي گيرد. بر اساس نتايج به دست آمده، ۵۸٫۶ درصد از افراد مورد مطالعه شاغل هستند که بيش از نيمي از آن ها در بخش دولتي و بقيه در بخش خصوصي يا به صورت خوداشتغالي مشغول به کار هستند. مطابق يافته هاي اين مطالعه، محدود بودن فرصت هاي اشتغال براي زنان در بخش کشاورزي، حمايت نكردن دولت از دانش آموختگان رشته هاي کشاورزي، و ارتباط نداشتن دانشکده هاي کشاورزي با بخش کشاورزي، از موانع مهم اشتغال دانش آموختگان دختر در بخش کشاورزي تلقي مي شود. ضمن اين كه بر اساس نتايج تحليل رگرسيون، ويژگي اعتمادبه نفس به عنوان موثرترين متغير در اشتغال دانش آموختگان دختر ارزيابي مي شود به طوري که با افزايش اعتمادبه نفس در دانش آموختگان دختر، اشتغال آنان نيز به طور مثبت و معنادار تحت تاثير قرار مي گيرد.