مقاله تبيين نيازهاي آموزشي زيست محيطي زنان خانه دار: مطالعه موردي زنان خانه دار منطقه ۱۲ تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تبيين نيازهاي آموزشي زيست محيطي زنان خانه دار: مطالعه موردي زنان خانه دار منطقه ۱۲ تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيست
مقاله زنان
مقاله آگاهي
مقاله تبيين نياز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: زرنديان اردوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان، به علت ويژگي هاي ذاتي و نقش هاي اجتماعي، در مديريت محيط زيست نقشي اساسي دارند، نقشي که ايفاي آن نيازمند دانش و آگاهي کافي است و زنان شهري، به دليل آن که در معرض آلودگي هاي شهري و صنعتي اند، سهم بيش تري دارند.
جامعه آماري پژوهش را زنان خانه دار منطقه ۱۲ شهرداري تهران تشکيل مي دهند، که از ميان آن ها، ۲۶۳ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه يي با چهار بخش سنجش دانش و آگاهي، مسایل و مشکلات زيست محيطي، روش هاي ارایه آموزش هاي زيست محيطي، و ويژگي هاي فردي است، که روايي آن به وسيله کارشناسان، و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرون باخ (۰٫۸۷) تاييد شده است. پردازش و تحليل داده ها نيز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که زنان از مفاهيم پايه يي محيط زيست آگاه اند، اما از روش هاي مديريت، مانند مديريت پس ماند، آگاهي چنداني ندارند، هم چنين، زنان با سن کم تر، آگاهي هاي زيست محيطي پايين تري دارند و برنامه هاي آموزشي زيست محيطي، نخست، بايد آن ها را مورد توجه قرار دهد.