مقاله تبيين نگرش دانشجويان دختر نسبت به خشونت عليه زنان: آزمون تجربي ديدگاه يادگيري اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تبيين نگرش دانشجويان دختر نسبت به خشونت عليه زنان: آزمون تجربي ديدگاه يادگيري اجتماعي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله خشونت عليه زنان
مقاله جامعه پذيري جنسيتي
مقاله تشويق و تنبيه متفاوت
مقاله تجربه خشونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي وردي نيا اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر تبيين نگرش دانشجويان دختر نسبت به خشونت بر ضد زنان است. روش تحقيق، پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات نيز پرسش نامه بوده است که پاياني (۰٫۷۸) و اعتبار آن از طريق اعتبار سازه تاييد شده است. جامعه آماري تحقيق، متشکل از دانشجويان دختر دانشگاه مازندران بوده است. در مجموع ۴۵۰ نفر از دانشجويان به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي متناسب انتخاب شدند. چهارچوب نظري تحقيق، ديدگاه يادگيري اجتماعي بوده است. متغيريهاي مستقل مدل تحليلي که در پي تبيين متغير وابسته (نگرش نسبت به خشونت بر ضد زنان) بوده اند، شامل جامعه پذير شدن با نقش هاي جنسيتي، تشويق و تنبيه متفاوت، مشاهده روابط خشونت آميز، تجربه خشونت و تقليد از والد هم جنس بوده است. بر اساس تحليل داده هاي تحقيق، تمامي فرضيه هاي نه گانه تحقيق تاييد شدند. از ميان پنج متغير مستقل، متغير تجربه خشونت (۰٫۴۷) قوي ترين و مهم ترين پيش بيني کننده (مستقيم) نگرش نسبت به خشونت عليه زنان است. بعد از آن به ترتيب متغيرهاي جامعه پذيري (۰٫۲۳)، مشاهده خشونت (۰٫۲۲)، الگوي پاداش و تنبيه (۰٫۱۴) و تقليد (۰٫۱۱) بيشترين تاثير را بر نگرش نسبت به خشونت بر ضد زنان داشته اند.