مقاله تبيين ويژگي هاي عناصر چهارگانه برنامه درسي مقطع کارشناسي با تاکيد بر پرورش مهارت هاي کارآفريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تبيين ويژگي هاي عناصر چهارگانه برنامه درسي مقطع کارشناسي با تاکيد بر پرورش مهارت هاي کارآفريني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله برنامه درسي
مقاله هدف
مقاله سازماندهي محتوا
مقاله استراتژي هاي تدريس
مقاله ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كوثري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين عناصر نظام آموزش عالي و دانشگاه ها برنامه هاي درسي است که نقش تعيين کننده و انکارناپذيري در تحقق اهداف و رسالت هاي آموزش عالي از نظر کمي و کيفي دارد. هدف اصلي پژوهش حاضر تبيين ويژگي هاي عناصر چهارگانه هدف، سازماندهي  محتوا، استراتژي هاي تدريس و شيوه ارزشيابي برنامه درسي مقطع کارشناسي با تاکيد بر پرورش مهارت هاي کارآفريني است. اين پژوهش به لحاظ ماهيت توصيفى – توسعه اى است که به شيوه کتابخانه اى و زمينه اى انجام شده است. جامعه آماري شامل اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه هاي دولتي تهران و متخصصان کارآفريني بوده که ۱۹۴ نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روايي محتوايي پرسشنامه بر اساس نظر صاحب نظران حاصل و پايايي آن بر اساس آلفاي کرانباخ محاسبه شد که برابر ۵/۹۲ به دست آمد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که عناصر مختلف برنامه درسي بايد در جهت ايجاد شايستگي هاي لازم در ابعاد دانش، نگرش و مهارت هاي مورد نياز يک حيطه تخصصي در دانشجو، پرورش مهارت هاي عالي ذهني، آشنايي با دانش کارآفريني و ايجاد روحيه کارآفريني، که جملگي به منظور تربيت دانش آموختگان کارآفرين ضرورى است، به کار گرفته شوند.
افزون بر اين، يافته ها بيانگر آن است که سازماندهي برنامه هاي درسي به صورت ميان رشته اي، مساله  محوري، ايجاد فرصت تجربه در محيطهاي يادگيري واقعي و ارزشيابي اصيل از مهم ترين عوامل موثر بر پرورش مهارتهاي کارآفريني در دانشجويان به شمار مي رود. بر اين اساس، مي توان نتيجه گرفت درصورتى که در برنامه هاى درسى مقطع کارشناسى، پرورش مهارت هاى کارآفرينى دانشجويان مورد توجه قرار گيرد، زميته تحقق رسالت نظام آموزش عالى به ويژه دانشگاه ها در تربيت نيروى انسانى متخصص، کارآمد و کارآفرين فراهم خواهد شد.