مقاله تبيين و ارايه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: تبيين و ارايه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران
این مقاله دارای ۴۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله :کيفيت گزارشگري مالي
مقاله اقلام تعهدي
مقاله جريانهاي نقدي آتي
مقاله هزينه هاي محرمانه
مقاله عوامل مديريتي
مقاله ويژگيهاي شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندي يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران را شناسايي و ارزيابي کرده است. جامعه آماري تحقيق، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقيق از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ مي باشد. تحقيق حاضر جز تحقيقات تجربي حسابداري است و براي انجام آن از روشهاي تحقيق علي- مقايسه اي و همبستگي استفاده شده است. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي، آزمون تفاوت ميانگينها و الگوي رگرسيوني پروبيت استفاده گرديده است. نتايج آزمونهاي تک متغيره فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد کيفيت گزارشگري مالي با حاشيه سودآوري، و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت رابطه منفي دارد. با اين حال، بين کيفيت گزارشگري مالي با فرصتهاي رشد، تمرکـز مالکيت، ساختار هيات مديره، مالکيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت، و اهرم مالي شرکت رابطه اي مشاهده نگرديد. همچنين، برمبناي آزمونهاي چند متغيره الگوهايي ارايه گرديد که امکان پيش بيني کيفيت گزارشگري مالي براي دوره مالي آينده را فراهم مي کند. اين الگوها مبتني بر توزيع احتمال نرمال استاندارد (CDF) است و احتمال گزارشگري مالي با کيفيت براي دوره مالي آينده را برآورد مي کند.