مقاله تبيين و تحليل موانع موثر بر کارآفريني زنان (مطالعه موردي: استان يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تبيين و تحليل موانع موثر بر کارآفريني زنان (مطالعه موردي: استان يزد)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله زنان
مقاله زنان کارآفرين
مقاله موانع و مشکلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرغفوري سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي تورانلو حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري دمنه محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآفريني زنان نقش با مهمي را در اقتدار زنان و توسعه جوامع ايفا مي کند. بررسي هاي اخير نشان داده است که در بسياري از جوامع و فرهنگ ها از جمله کشور ما، زنان به شدت به کارآفريني روي آورده اند؛ اما عليرغم اين موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفريني همواره با موانع و محدوديت هاي زيادي رو به رو بوده است. آمارها نشان مي دهد کمتر از ۱۰ درصد از کارآفرينان در ايران زن هستند؛ و عوامل گوناگوني مانع از بروز و رشد استعدادهاي بالقوه زنان در عرصه کارآفريني شده است. در اين مقاله ، سعي شده است تا موانع کارآفريني زنان در ايران شناسايي و بررسي شود. بدين منظور جهت شناسايي موانع و محدوديت ها ابتدا به بررسي ادبيات موضوع موانع کارآفريني زنان پرداخته شده و از نظر خبرگان اين موانع در هفت بعد و ۴۱ مولفه دسته بندي شد. سپس با استفاده از روش هاي آماري به تحليل داده هاي جمع آوري شده در ارتباط با موانع کارآفريني زنان در استان يزد پرداخته شد. نتايج نشان داد که ۳۰ مانع در شش بعد خانوادگي، علمي – تحصيلي، شخصيتي، مالي، فرهنگي – اجتماعي و قانوني، بر کارآفريني زنان تاثير گذار بوده و موانع بعد پرورشي تاثيرگذار نيستند.