مقاله تبيين پديدارشناختي مفهوم سوء رفتار نسبت به سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تبيين پديدارشناختي مفهوم سوء رفتار نسبت به سالمندان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء رفتار نسبت به سالمندان
مقاله خانواده
مقاله پديدارشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هروي كريموي مجيده
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تبيين تئوريک نظرات سالمندان در زمينه مفهوم سوء رفتار نسبت به سالمندان توسط اعضاي خانواده انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه با استفاده از روش پديدارشناسي هرمنيوتيک انجام شد. به اين منظور مصاحبه هاي بدون ساختار با ۱۴ سالمند ۸۷-۶۸ ساله ساكن شهر تهران صورت گرفت که در طي آن سالمندان تجربيات خود را در خصوص اين پديده بيان كردند. داده هاي به دست آمده از اين مصاحبه ها با استفاده از روش پديدارشناسي ون مانن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ۶ مضمون از يافته ها استخراج شد که مي توانند تجربيات سالمندان از پديده سوء رفتار نسبت به سالمندان توسط اعضاي خانواده را به تصوير کشند. اين مضامين عبارتند از: مورد غفلت واقع شدن، مورد آزار روان شناختي واقع شدن، سلب اختيار، مورد بهره كشي مالي واقع شدن، مورد آزار بدني واقع شدن و طرد شدن.
نتيجه گيري: تفسير تجربيات سالمندان از اين پديده نشان داد كه سوء رفتار نسبت به سالمندان توسط اعضاي خانواده عبارت است از تحميل درد و رنج نسبت به شخص سالمند از سوي اعضاي خانواده كه ممكن است از طريق ارتكاب عملي آزاردهنده يا ترك عملي ضروري به صورت عمدي يا غيرعمدي در يك يا چندين مرتبه در منزل سالمند يا اعضاي خانواده رخ دهد. اين يافته ها در عرصه مراقبت از سالمندان مفاهيم مهمي را مطرح مي كند و مي تواند توانايي ارايه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي را براي طراحي ابزارهاي اندازه گيري و نيز تشخيص، پيشگيري و مداخلات مراقبتي در خصوص اين پديده افزايش دهد.