سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
بهزاد صفایی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
محسن احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:
امروزه خوشه های صنعتی به عنوان یک ابزار جدید برای توسعه اقتصادی و تسهیل تولید ملی محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه صنعتی ادوات کشاورزی جویبار است. نمونه آماری تعداد ۳۰ نفر، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی ۰/۸۸۹ بوده است. داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزار SPSS و Lisel شده و مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون دو جمله ای تأثیر هفت متغیر تسهیل نوآوری؛ تقاضای بومی؛ استراتژی شرکت، ساختار، رقابت؛ پیشینه اجتماعی، فرهنگیو سیاسی؛ ارتباطات بین بنگاهها؛ تمرکز جغرافیایی و فاکتور محیطی بر شکل گیری خوشه صنعتی جویبار را تأئید و متغیر شبکه نهادها، صنایع پشتیبان و مرتبط (دولتی و خصوصی) را رد کرده ات. در پایان نتیجه گیری شده است که انتخاب صحیح وشه ها، با توجه به حجم اثرگذاری آنها بر اقتصاد منطقه ای و ملی، می تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سیاستگذاران در این عرصه داشته باشد. و این توجه بیشتر بخش دولتی و خصوصی را در این زمینه خواستار است.