سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهرداد مدهوشی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
داریوش غلام زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مشاور توسعه رهبری و منابع انسانی مرکز تحق
امین پارسا – رئیس برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی مرکز بهمن موتور / کارشناس ارشد MBA
بابک شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران / کارشناس منابع ا

چکیده:

ارزیابی استراتژی سازمانها نشان میدهد تشخیص مسیرصحیح کسب وکار در آینده و ترسیم آن متناسب با وظایف سازمانی هر زیر سیستم ،اثر بخشی فعالیت های انجام شده را به همراه دارد، بنابراین پس از تدوین استراتژی هر سازمان، لازم است هر یک از زیر سیستمها، چگونگی انجام وظایف و نقش سازمانی خود را تعیین نمایند تا جایگاه و سهم آنان از استراتژی سازمان مشخص گردد . هدف مقاله این است تا نشان دهد چگونه زیر سیستم منابع انسانی با کارمندیابی وگزینش افراد شایسته ، توسعه مدیریت عملکرد ، تعیین سیستم پاداش مناسب و تعریف مجدد روابط کاری برای هر یک از مشاغل مورد نیاز ، در قالب استراتژی منابع انسانی ، نقش مستقیم و غیرمستقیم خود را در تحقق استراتژی سازمان ایفا می کند