سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا شاعری – شرکت بنیاد ماشین ( معاونت طرح های انرژی بنیاد مستضعفان و جانبازان)
آرش میرعبدالله لواسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

هدف این مقاله تبیین جایگاه گازطبیعی فشرده به عنو ان س وخت خودروها در میان سایر حامل های انرژی در کشور می باشد . سیر صعودی مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل، افزایش خودروهای کشور، کاهش ذخایر نفتی و همچنین افزایش آلودگی ایجاد شده ناشی از خودروها ضرورت استفاده از یک سوخت جایگزین را در این بخش نشان می دهد . در ح ال ح اضر استفاده از سوخت های ج ایگزین متعددی نظیر هیدروژن، پیل سوختی، الکتریس یته و گ ازطبیعی در کشور مطرح است . گ ازطبیعی با توجه به خصوصیاتی نظیر وجود ذخایر عظیم، امکان دسترسی به آن در اکثر نقاط کشور ( با توجه به ش بکه لوله گذاری های انجام شده ) ، آلودگی کمتر، عدم نیاز به تکنولوژی پیشرفته جهت استفاده از آن و اختص اص یارانه کمتر به این سوخت نسبت به سوخت های م ایع، در ح ال حاضر بهترین سوخت جایگزین می باشد . در این مقاله سعی شده است که با بررسی خودروهای موجود کشور، میزان مصرف و آلودگی ناشی از آنها و همچنین مقدار
سوخت وارداتی و یارانه اختصاص یافته به بخش حمل و نقل، نسبت ب ه تعریف و تبیین جایگاه گازطبیعی در میان سایر حامل های انرژی به عنوان سوخت خودروها و همچنین اهمیت تبدیل الگوی مصرف انرژی در خودروها از حامل های انرژی مایع ب ه گا زطبیعی در آغازین سال های قرن حاضر ( قرن گاز ) پرداخته شود . همچنین طرحی نیز برای جایگزین کردن این سو خت طی یک دوره پنج ساله ارا ئه ش ده است که برای انجام آن حدود ٦ میلیارد دلار بودجه برآورد گردیده است . بخشی از این هزینه از بهای فرآورد ه های سوخت های فسیلی مایع مصرف نشده در این طرح که حدود ٢/٢٧ میلیارد دلار است، قابل حصول است