سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

مقتدالانام روانبخش – دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی معاون برنامه ریزی و ا

چکیده:

با توجه به نقش حیاتی که بنگاه های کوچک و متوسط می توانند در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند وهمچنین مزایای که صنایع مذکور نسبت به بنگاه های بزرگ دارند، لزوم توجه به تقویت و توسعه انها جهت رقابت پذیر شدن، امری الزامی است. صنایع کوچک در هر کشور نشان دهنده میزان کارافرینی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آن کشور میباشند.صنایع کوچک در ایران با کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر کارکن شناخته میشوند که ۹۴/۱ درصد کل واحدهای صنعتیکشور و ۴۵/۵ درصد اشتغال انها را شامل میشود. در همین راستا به منظور توسعه صنایع کوچک در سال ۱۳۸۴، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان نهاد متولی و حمایت کننده از این واحدها تشکیل شد که از وظایف این سازمان کمک به ایجاد و توسعه صنایع کوچک، توسعه کارآفرینی، توسعه فناوری، ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه ها و خوشه های صنعتی، توسعهمراکز اطلاع رسانی، حمایت و پشتیبانی از بازار و همکاری های اقتصادی و ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی می باشد.
از آنجا که لازم است این سازمان درجهت تحقق اهداف مورد نظر به تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب بپردازد، در این مقاله با توجه به مستندات بالا دستی و تجزیه و تحلیل عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و همچنین عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدات) سعی بر آن گردید ه است تا الگویی برای تبیینراهبردها، ارائه نماید و در نهایت نیز راهبردهای دراز مدت را پیشنهاد کند. بر اساس مطالعات انجام شده که حاصل نظرات جمعی از مدیران و نخبگانصنعتی است، این سازمان از نظر جایگاه و موقعیت استراتژیک در ربع اول نمودار SPACE یا در حوزه استراتژی تهاجمی و در منطقه خوب آن قرار دارد. بدون شک توجه به توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی و اتخاذ سیاست ایجاد و تکمیل یک شهرک یا ناحیه صنعتی در هر شهرستان و تمایل دولت به استقرار صنایع در شهرک ها به عنوان عاملی برای ارتباط بیشتر و خدمت رسانی به انها و در نتیجه کاهش هزینه های ساخت و ساز و تولید از یک سو و همچنین اجرای طرح تخصیص تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک، اقتصادی و زود بازده در راستای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز واحدهای صنعتی ، موقعیت مناسبی را جهت تداوم استراتژی تهاجمی و حرکت به منطقه بسیار خوب و یا عالی آن فراهم کرده است.