سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدابراهیم سنجقی – عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدعلی کاشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

رویکردهای متنوع یادگیری، با کارکردهای متفاوت و متمایز از یکدیگر، اثرات گوناگونی را در بهبود وضعیت و تعالی سازمانی از خود بر جای می گذارند . دامنه این اثرگذاری با توجه به مراتب نیاز و شرایط خاص هر سازمان متفاوت بوده و لزوم انتخاب رویکرد مناسب یادگیری را محرز می نماید .
این تحقیق در صدد است که نشان دهد طبیعت نیاز سازمانها به امر یادگیری بیش از هر چیز مبتنی بر وضعیت و جایگاه سازمان در هر یک از مراحل تحول اجتماعی آن می باشد . از اینرو با برشماری مراحل تحول اجتماعی سازمان و بیان اقتضائات و شرایط خاص هر مرحله، ضمن تشریح کارکرد رویکردهای گوناگون یادگیری، مناسب ترین رویکرد یا رویکردهایی را برای هر یک از مراحل شناسایی و تجویز می نماید . در پایان یافته های تحقیق در یک مدل مفهومی فراگیر به نمایش گذارده شده و موضوعات جدیدی برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد .