سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم اندرخورا – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
صفائی قادیکلایی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

پژوهش حاضر سعی نموده است تا ابعاد فرهنگی حاکم بر شرکت توزیع نیروی برق مازندران رابااستفاده از پرسشنامه فرهنگی گرت هافستد،تبیین نماید .آنچه که به عنوان سئوالات تحقیق ،مطرح گردیده عبارتند از:مردسالاری درمقابل زن سالاریجمع گرایی درمقابل فرد گراییاجتناب از عدم اطمینان وفاصله قدرت؛که شناخت این ابعاد،به مدیران کمک می کند تا دررسیدن به اهداف سازمانی موفق باشند. در این راستا،پس از تبیین کلیات طرح،به تفصیل موضوع فرهنگ سازمانی،ویژگیها وعناصر آن از دیدگاههای مختلف مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.
مسایل مورد نظر برای انجام تحقیق جهت ارزیابی وضعیت فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در قالب پرسشنامه استاندارد هافستد وبا درنظر گرفتن شاخصه های کلیدی تحقیق،توزیع وجمع آوری گردید،پس ازتحقیق وبررسی وبا بهره گیری از تحلیل آماری ن رم افزارSPSSوآزمون میانگین،یافته هایپژوهش حاکی از آن است که شرکت توزیع نیروی برق مازندران در ابعاد چهارگانه فرهنگی وضعیتی به شرح ذیل دارد : فرهنگ مرد سالاری حاکم بوده نگرش جمع گرایی در بین مدیران ورئوسای ادارات بیشتر رواج دارد،مدیران ریسک کمتری را می پذی رند وفاصله قدرت نیز زیاد است .لذا به منظور رسیدن به فرهنگ سازمانی مطلوب وتثبیت فرهنگ وویژگیهای آن در سازمان در شرایط کنونی گامهای مؤثری می بایست برداشته شود.
از میان پیشنهادهای ارائه شده می توان به کاهش فاصله ارتباطی بین مدیران ونیروی انسانی فعال،تقویت روحیه وفرهنگ مشارکت،کاهش عوامل مؤثر برفشارهای عصبی،پرهیز از رفتار تشریفاتی وسیاسی،راه اندازی وتقویت سیستم نظام پیشنهادات،توجه به ریسک پذیری وبرگزاری دوره های آموزشی مناسب واحیای فرهنگ سازمانی اشاره نمود.