سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

کاوه محمد سیروس – مدیر عامل شرکت مدیریت و برنامه ریزی صنایع و انرژی مبنا مدیر پروژه برنا
بهروز دهان زاده – مدیر استراتژیک سازمان آب و برق خوزستان
امیرحسین صبورطینت – سرپرست پروژه برنامه ریزی استراتژیک سازمان آب و برق خوزستان مدیر مهندس

چکیده:

یکی از ضرورت های اجرای موفق استراتژی های یک سازمان، قابلیت سنجش آنها در طول دوره اجرای برنامه های استراتژی است. به نقل از آقایان کاپلان و نورتون ، صاحب نظام عرصه مدیریت استراتژیک: «آنچه را نتوان سنجش کرد نمی توان مدیریت کرد» و «آنچه را نتوان توصیف کرد، نمی توان سنجش کرد» ایشان در کتاب های مشهود خود، لازمه مدیریت بر استراتژیها را سنجش آنها از طریق روش ارزیابی متوازن (BSCI) و توصیف آنها از طریق ابزار نقشه استراتژی عنوان کردند. [۱] و [۵]
اگرچه در کشور ما تجاربی در زمینه طراحی کارت های امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد استراتژیک وجود دارد، لیکن بکارگیری منسجم نقشه استراتژی و نقشه اهداف در توصیف اهداف و استراتژی ها (به عنوان لازمه سنجش آنها از طریق کارت امتیازی متوازن) به ندرت مشاهده شده است. از طرفی، از آنجا که طراحی نقشه اهداف و استراتژی، از طریق طی منظم مراحل مختلف برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر است، این ضرورت وجود دارد که مدل تدوین برنامه های استراتژی به گونه ای باشد که امکان طراحی این نقشه ها به عنوان توصیف کننده اهداف و استراتژی های سازمان مقدور باشد [۷]
در این مقاله، ضمن معرفی مختصر یک مدل کاربردی و بومی مدیریت استراتژیک برای سازمان های ایرانی (مدل مبنا)، متدولوژی طراحی نقشه اهداف و استراتژی های سازمان ها به عنوان بخش مهمی از این مدل به صورت مفصل تری ارائه شده و در نهایت، به اختصار، نتایج بکارگیری این متدولوژی در طراحی نقشه اهدافو استراتژی های یکی از بزرگ ترین سازمان های دولتی کشور( سازمان آب و برق خوزستان)، ارائه می گردد.