سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فریدون رهنمای رودپشتی –

چکیده:

اهمیت سرمایه گذاری در دستیابی به توسعه پایدار در سطح کلان و نقش آن جهت افزایش اشتغال وکاهش بیکاری در سطح خرد، بیش ا ز گذشته آشکار شده است و توجه ویژه ای را طلب نموده است.درفرآیند سرمایه گذاری و تدوین برنامه های اجرایی مرتبط با آن ، می بایست به خطر (RISK)سرمایه گذاری توجه نمود .
سرمایه گذاری مخاطره پذیر طبیعت لاینفک فرآیند سرمایه گذاری مخاطره پذیر، ا تخاذ تصمیمات آگاهانه بر بستر اطلاعات ، اهمیت زیادی دارد . این موضوع زمانی بااهمیت تر خواهد شد که به چالشهای محیطی مرتبط با سرمایه گذاری توجه کرد . سرمایه گذاران ومدیران و برنامه ریزان و دست اندرکاران سرمایه گذاری ، جهت اتخاذ تصمیمات آگاهان ه ، می بایست باروشها و متدهای مؤثر بر این فرآیند آشنا شوند و آن را در تصمیمات خود لحاظ نمایند . مهندس مالی ازجمله روشهای نوین در امور مالی است که بر پایه مفروضات عملی ریاضی یا با بکارگیری اصول علمی در حل مسایل مربوطه ، در تصمیم گیری مؤ ثر افتد . در حقیقت مهندس مالی عبارت از هر نوآوری در ارائه ابزارهای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ناشی از این سرمایه گذاری تعریف می شود .
در این نوشتار، نگارنده ،ضمن تبیین تئوریک مهندسی مالی به بررسی نقش این روش جهت مدیریت ریسک در سرم ایه گذاری مخاطره پذیر خواهد پرداخت و بر پایه آن ، روش های اجرایی وکاربردی
مهندسی مالی را در صنعت سرمایه گذاری مخارطه پذیر ارائه خواهد داد