سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فایض، – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزرهای جامد
مرتضی اسدیان، – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزرهای جامد

چکیده:

تک بلورهای Y3(1-X)Yb3X Al5O12و X=12.5 at% , X=4.5% ) در جهت بلورشناختی < 111 > با قطرهایی در حدود ۳۷٫۵ و طول مفید Φ≤۳۹٫۰ mm ≤ و۳۷٫۵ و طول مفید (دارای قطر ثابت ≤ L′≤۱۲۰ mm 74 به روش چوخرالسکی و با کیفیت اپتیکی برای کاربرد در مهندسی لیزر رشد داده شدند. بررسی نتایج طیف نگاری از سطح مقطع های فوقانی و تحتانی بلورهای سه گانه Yb:YAG تفاوت چشمگیر ضریب توزیع موثر یون Yb+ 3نسبت به یون Nd+3 ب ، ین دوفاز (جامد و مذاب) را آشکار می سازد. محدودیت توسعه صفحات سه گانه ( ۱۱۰ ) در رشد بلورهای Yb:YAG در برابر انکشاف این صفحات بلور شناختی در بلورهای Nd:YAG بر پایه تفسیر هندسی چرنوف و یک مدل ریاضی برای تحلیل عددی رشد بلورهای RE3+:YAG مورد بحث قرار گرفته است.