سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شریف – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر محمدی – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدرضا غفاریان – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از تناظر سازوکارهای رشد ترک در اثر تنش های محیطی در توده پلی اتیلن و گسست فصل مشترک چسب – زیرآیند، جهت دستیابی به تصویری جامع و کمی از قوانین حاکمه بر پدیده اول استفاده شد. بعبارت دیگر، چگالی مولکولهای رابط خارج شده از سطح لایه های بلور پلی اتیلن از تناظر آن با کار ترمودینامیکی چسبندگی و بر مبنای معادله سگولا محاسبه شد. بعلاوه، ارتفاع منحنیtan d در دمای °C ۲۵ – نمونه های پلی اتیلن بر مبنای معیار شریف و همکاران بعنوان شاخص دینامیک فاز بی نظممورد استفاده قرار گرفت. متعاقبا، دو مشخصه فوق الذکر در قالب معادله معروف جنت و شولتز تلفیق و به عنوان معیار جدید کنترل رشد ترک تحت تنشهای محیطی-کار عملی رشد ترک- معرفی گردید. ارزیابی نتایج رشد ترک ناشی از تنشهای محیطینمونه های من و همکاران بر مبنای معیار جدید از توافق بسیار مطلوب برخوردار بود.