سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مجتبی فخاری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
علیرضا ناصرالاسلامی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
میثم شیدا – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:
بازارها و پراکندگی آنها در سطح جهان موجب افزایش بخشهای بازار و تفاوت بیشتر آنها شده است و این عامل به همراه افزایش رقبا و تنوع محصولات و خواسته های مشتریان، نیاز به شناخت بیشتر بازار و ارتباط نزدیکتر به مشتری را روشن می کند. در این میان توجه به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی فرد به فرد راهگشای بسیاری از سازمانهای جهانی بوده و آنان را از خطر سقوط نجات داده است. هدف از این مطالعه، تبیین توانمندسازهای نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در کلاس جهانی است. برای رسیدن به این هدف از جامعه آماری کارکنان و مدیران شرکتهای بیمه در شهر تهران ، نمونه‎ای به حجم ۲۸۱ نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار پرسشنامه که روایی آن با توجه به نظر صاحب نظران و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت، صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای آماری spss، لیزرل استفاده گردید. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. یافته‎های این مطالعه نشان می دهد که توانمندسازهای نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری تاثیر گذار است