سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

مهدی علیزاده – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی و مدرس دانشگاه
عباس شهرانی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف این مقاله تبیین نقش فرهنگ سازمانی دررفتار شهروند سازمانی است فرهنگ سازمانی از زمان مطرح شدن از مهمترین و قابل بحث ترین موضوعات در زمینه رفتار سازمانی بوده است دراین مقاله پس از معرفی انواع مدلهای فرهنگ سازمانی مدل دنیسون که مدلی به نسبت جدیدتر و کامل تر است انتخاب گردید. این مدل فرهنگ سازمانی را براساس ۴ بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت مورد ارزیابی قرار میدهد و برای ارزیابی هریک از ابعاد چهار گانه مذکور سه شاخص تعریف شده است شاخصهای توانمندسازی، تیم سازی و توسعه قابلیت ها بعد درگیر شدن در کار را مورد سنجش قرار داده و شاخصهای ارزشهای بنیادین، توافق و هماهنگی و پیوستگی نیز بعد سازگاری را اندازه گیری می کنند ایجاد تغییر مشتری گرایی و یادگیری سازمانی شاخصهایی هستند که بعد انطباق پذیری را اندازه گیری می کنند و د رنهایت گرایش و جهت گیری استراتژیک اهداف و مقاصد و چشم انداز نیز شاخصهای مربوط به بعد رسالت را تشکیل میدهند در بخشدوم این مقاله ما به معرفی و شناسایی ابعاد رفتار شهروندسازمانی پرداخته و با کاوش در ادبیات موجود از الگوی دانشمندانی به نام البرت مورمن ارگان، نیهف، اسمیت، وان اسکاتر، مارک سی وان، اسمیت شش بعد را به عنوان ابعاد اصلی رفتار شهروند سازمانی شناسایی کردیم که این شش بعد شامل فدارکاری ، وظیفه شناسی، وفاداری ، توجه تحمل پذیری جوانمردی و مشارکت می باشد. در بخش اخر به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برابعاد رفتار شهروندی می پردازیم