سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فرشته شبان – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
حمیدرضا رضایی کلیدبری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
مهدی فدایی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده:
امروزه فنآوری اطلاعات در حال ایفای نقش هرچه بیشتر در تمام جنبه های تولید، بازاریابی، توزیع و فروش است. فنآوری اطلاعات در سال های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاوردهای بهره وری بوده و یکی از ابزار های مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد. بنابراین توسعه زیرساختهای فنآوری اطلاعات در بخش های دولتی و خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است. سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعات برای بهبود توانایی اصلی و قابلیت های شرکت در صنعت مورد فعالیت، بسیار مهم است. هدف از این مطالعه ، بررسی نقش فنآوری اطلاعات در عملکرد مالی شرکت های تولیدی استان گیلان است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و در این تحقیق با استفاده از 117 شرکت بعنوان نمونه که از طریق شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، نقش فنآوری اطلاعات در عملکرد مالی شرکت ها، با استفاده از مدل های رگرسیون ساده و چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تاثیر مثبت فنآوری اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت ها حکایت دارد و نتایج تمامی آزمون ها نشان می دهد که بین تمامی مولفه های مربوط به عوامل فنآوری اطلاعات و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی مربوطه با 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد. براساس معادله رگرسیون چند گانه، پیش بین متغیر مشارکت فنآوری اطلاعات در حدود 27% از متغیر ملاک عملکرد مالی را پیش بینی می نماید.