سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر البدوی – دکترای فناوری اطلاعات، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
حبیب روزبه – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
رضا سمیع زاده – دانشجوی دکترای صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سالهای اخیر تجارتهای الکترونیکی B2B ک ه به تجارتهای میان صنایع موسوم هستند بیش از سـایر انـواع تجارتهای الکترونیکی رشد داشته اند و حجم وسیعتری از تبادلات الکترونیکی را به خود تخصیص داده اند . پایه گذاران اولیه این نوع تجارت الکترونیکی شرکتهای بزرگ بوده اند که جهت برآورده نمـودن اهـدافی همچـون خرید مواد اولیه و یا فروش محصولات و خدمات تولیدیشان، اقدام به ایجاد تجارتهای الکترونیکی B2B نموده اند . اما در این میان سازمانهای متوسط و کوچک که با عنوان SMEs شناخته می شـوند بـه انـدازه ای کـه پیش بینی می شد وارد تجارت الکترونیک ی نشده اند و در واقع شرکتها و سازما نهای بزرگ نقـش اصـلی را در تبادلات B2B بر عهده داشته اند . وجود بیش از چهارصد هزار سازمان متوسط و کوچک در کشورمان ، توجه و
بررسی ویژه به این سازمانها را در اولویت بالایی قرار می دهد . ورود سازمانهای متوسط و کوچک به تجارتهای الکترونیکی با توجه به تعداد زیاد آ نها میتواند تاثیر عمده ای در رشد و شـکوفایی ایـن سـازمانها و نیـز توسـعه اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشد . در این مقال ه سعی شده است تا از طریـق الگوسـنجی سـایتهای معتبـر ها و بررسی تعاریف ارائه شده در خصوص مدلهای تجاری و نیز نظرات ارائه شده SME فعال در زمینه B2B توسط خبرگان در خصوص ویژگیهای های ایران، چـارچوب مـدل تجـاری یـک سـایت B2B بـرای تسهیل ورود SME های ایران ارائه شود