سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حامد اقدامی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری گروه شهرسازی واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی یزد ایران
اسدالله طحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی گروه شهرسازی واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی یزد ایران
محمد رضایی جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی گروه شهرسازی واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی یزد ایران

چکیده:
دراین مقاله سعی برآن شده است تا با کاربری کاروانسرا بیشترآشنا شده وکاروانسرا را در طول شهرهای اسلامی معرفی کند و جزئیات مهم مربوط به آنها را شرح دهد. بدین صورت جزئیات ذکرشده را در نمونه موردی کاروانسراهای وکیل و گنجعلی خان کرمان مورد مطالعه قرار داده و بررسی کاملی میان این دوکاروانسرا انجام شده است